در حال بارگزاری ...
  • خانه
  • چکیده مباحث اساسی و گزیده سوال های مهندسی شیمی
افزودن به لیست علاقه مندی ها
مقایسه

چکیده مباحث اساسی و گزیده سوال های مهندسی شیمی

شناسه محصول:
شناسه محصول:
فروشنده: انتشارات پردازش | اولین ناشر و مبتکر کتاب های کارشناسی ارشد و دکتری
دسترسی: در انبار
3٬000٬000 ریال تخفیف
تعداد
امتیاز محصول
نقد و بررسی اجمالی
بیشتر

چکیده مباحث اساسی و گزیده سوال های مهندسی شیمی تهیه‌کنندگان : آگروه مولفین پردازش ناشر : پردازش چاپ اول : 1401 تعداد : 100 قیمت :250000 تومان

محصولات مرتبط

  • نقد و بررسی
  • نظرات کاربران
  • پرسش و پاسخ
نقد و بررسی اجمالی
چکیده مباحث اساسی و گزیده سوال های مهندسی شیمی
نقد و بررسی
چکیده مباحث اساسی و گزیده سوال های مهندسی شیمی تهیه‌کنندگان : آگروه مولفین پردازش ناشر : پردازش چاپ اول : 1401 تعداد : 100 قیمت :250000 تومان
ادامه مطلب
نقد و بررسی تخصصی

 

فهرست مطالب

 بخش اول: زبان عمومى و تخصصى

زبان عمومى و تخصصى 11

اصطلاحات مهم مهندسى شیمى 11

بخش دوم: انتقال حرارت

فصل اول : انواع انتقال حرارت 16

1ـ1ـ مقدمه 16

1ـ2ـ انتقال هدایت حرارتى Conduction 16

1ـ3ـ انتقال حرارت جابجایى Convection 18

1ـ4ـ انتقال حرارت تشعشعى 19

سوالهاى تکمیلى فصل اول 20

پاسخنامه سوالهاى تکمیلى فصل اول 21

فصل دوم : هدایت حالت پایدار یک بعدى 22

2ـ1ـ سیستمهاى دیواره اى 22

2ـ2ـ سیستمهاى شعاعى ـ استوانه اى 23

2ـ3ـ مقاومت حرارتى در انتقال حرارت جابجایى 23

2ـ4ـ ضخامت بحرانى براى عایق 24

2ـ5ـ سیستمهاى داراى منبع حرارتى 24

2ـ6ـ سیستمهاى هدایتى ـ جابجایى 25

2ـ7ـ مقاومت حرارتى اتصال 25

سوالهاى تکمیلى فصل دوم 26

پاسخنامه سوالهاى تکمیلى فصل دوم 27

فصل سوم :هدایت حالت پایدار ـ چند بعدى 28

3ـ1ـ روش تحلیل عددى 28

3ـ2ـ انتقال حرارت با کنوکسیون در سطح 28

سوالهاى تکمیلى فصل سوم 30

پاسخنامه سوالهاى تکمیلى فصل سوم 30

فصل چهارم : هدایت حالت ناپایدار 31

4ـ1ـ مقدمه 31

4ـ2ـ سیستم ظرفیت حرارتى انباشته 31

سوالهاى تکمیلى فصل چهارم 33

پاسخنامه سوالهاى تکمیلى فصل چهارم 34

فصل پنجم: اصول انتقال حرارت جابجایى 35

5ـ1ـ مقدمه 35

5ـ2ـ ضخامت لایه مرزى در جریان آرام 36

 

5ـ3ـ شرایط در لایه مرزى حرارت 36

5ـ4ـ رابطه بین اصطکاک سیال و انتقال حرارت 37

5ـ5ـ ضخامت لایه مرزى درهم 38

سوالهاى تکمیلى فصل پنجم 39

پاسخنامه سوالهاى تکمیلى فصل پنجم 40

فصل ششم : جابجایى اجبارى و آزاد 41

6ـ1ـ مقدمه 41

6ـ2ـ انتقال حرارت به طریق جابجایى آزاد روى یک صفحه مسطح قائم 41

6ـ4ـ جابجایى آزاد از فضاهاى بسته 42

سوالهاى تکمیلى فصل ششم 43

پاسخنامه سوالهاى تکمیلى فصل ششم 44

فصل هفتم : انتقال حرارت تشعشعى 45

7ـ1ـ مقدمه 45

7ـ2ـ خواص تشعشع 45

7ـ3ـ ضریب جذب جسم، ضریب پخش جسم 46

7ـ4ـ قانون جابجایى وین 46

7ـ5ـ ضریب شکل تشعشعى 46

7ـ6ـ روابط بین ضرایب شکل 47

7ـ7ـ تبادل حرارت بین اجسام غیرسیاه 47

7ـ8ـ سپرهاى تشعشعى 48

7ـ9ـ تشعشع گازها 48

7ـ10ـ اثر گلخانه 48

سوالهاى تکمیلى فصل هفتم 49

پاسخنامه سوالهاى تکمیلى فصل هفتم 50

فصل هشتم : انتقال حرارت در چگالش و جوشش 51

8ـ1ـ مقدمه 51

8ـ2ـ انتقال حرارت در چگالش 51

8ـ3ـ انتقال حرارت در جوشش 51

سوالهاى تکمیلى فصل هشتم 52

پاسخنامه سوالهاى تکمیلى فصل هشتم 52

فصل نهم : مبدلهاى حرارتى 53

9ـ1ـ ضرایب جرم گیرى 53

9ـ2ـ اختلاف درجه حرارت متوسط لگاریتمى 53

9ـ3ـ ضریب تأثیر ـ روش NTU 54

سوالهاى تکمیلى فصل نهم 55

 

پاسخنامه سوالهاى تکمیلى فصل نهم 56

 

بخش سوم: ترمودینامیک

فصل اول: ترمودینامیک 57

مقدمه 57

1ـ سیستم 57

2ـ انرژى 57

3ـ گرما 58

4ـ کار 58

5ـ برگشت پذیرى 58

حالات مختلف جریان و سیستم 60

قانون اول براى فرآیندهاى جارى 60

سیستمهاى دو فازى مایع ـ بخار 61

سوالهاى تکمیلى فصل اول 62

پاسخنامه سوالهاى تکمیلى فصل اول 63

فصل دوم: خواص حجمى سیالات 64

تبدیل فازى 64

سوالهاى تکمیلى فصل دوم 67

پاسخنامه سوالهاى تکمیلى فصل دوم 69

فصل سوم : قانون دوم ترمودینامیک 70

الف) بیان کلوین ـ پلانک 70

ب) بیان کلازیوس 70

1ـ حالت پایدار ـ جریان پایدار (Steady State-Steady Flow) 74

2ـ حالت یکنواخت ـ جریان یکنواخت (uniform state-uniform flow) 74

3ـ سیکلهاى استاندارد هوایى توان 76

سوالهاى تکمیلى فصل سوم 78

پاسخنامه سوالهاى تکمیلى فصل سوم 82

فصل چهارم: خواص ترمودینامیکى مخلوطهاى همگن 85

خواص جزیى مولى 86

مخلوط گاز کامل 87

قانون رائولت 87

نقطه حباب Bubble point 87

نقطه شبنم Dew Point 87

انحراف منفى از قانون رائولت 87

انحراف مثبت از قانون رائولت 88

تبخیر ناگهانى Flash Calculation 88

 

فوگاسیته و ضریب فوگاسیته 88

اکتیویته و ضریب اکتیویته 89

قوانین هنرى و لوئیس ـ رندال 89

تغییر خواص در اثر اختلاط 90

پایدارى و ناپایدارى محلولها 91

آزئوتروپ 92

درجه آزادى و قانون فاز 92

درجه پیشرفت واکنش (e) 93

سوالهاى تکمیلى فصل چهارم 94

پاسخنامه سوالهاى تکمیلى فصل چهارم 96

 

بخش چهارم: مکانیک سیالات

فصل اول: سیال و خواص آن 97

1ـ1ـ سیال 97

1ـ2ـ خواص سیال 97

1ـ3ـ انواع سیالات 99

1ـ سیالات نیوتنى 100

2ـ سیالات غیرنیوتنى 100

3ـ سیالاتى که میزان تغییر شکل متغیر با زمان دارند 100

سوالهاى تکمیلى فصل اول 101

پاسخنامه سوالهاى تکمیلى فصل اول 102

فصل دوم : فشار 103

2ـ1ـ فشار 103

2ـ2ـ مانومترها 105

2ـ3ـ رفتار سیال ایستا در درون ظرف در حال حرکت 107

سوالهاى تکمیلى فصل دوم 109

پاسخنامه سوالهاى تکمیلى فصل دوم 110

فصل سوم: بررسى فشار اعمال شده بر سطح، در داخل سیال 111

3ـ1ـ سطوح موازى با سطح افق 111

3ـ2ـ سطوح مورب 111

3ـ3ـ سطوح منحنى 113

سوالهاى تکمیلى فصل سوم 114

پاسخنامه سوالهاى تکمیلى فصل سوم 115

فصل چهارم : نیروى بویانسى 116

4ـ1ـ تعریف نیروى بویانسى 116

4ـ2ـ تحلیل نیروى بویانسى براى جسمى که داخل
سیالهایى با وزن مخصوص متفاوت قرار دارد 117

4ـ3ـ هیدرومتر 118

4ـ4ـ پایدارى اجسام شناور و غوطه ور 119

سوالهاى تکمیلى فصل چهارم 120

پاسخنامه سوالهاى تکمیلى فصل چهارم 120

فصل پنجم: جریان سیال 121

5ـ1ـ خطوط جریان 121

5ـ2ـ انواع رژیم جریان 122

5ـ3ـ معیار تعیین چگونگى رژیم جریان 122

5ـ4ـ سرعت متوسط 123

5ـ5ـ بررسى روابط حاکم بر انتقال جرم و مومنتوم درون یک سیال 123

5ـ6ـ روابط حاکم بر چگونگى انتقال انرژى در داخل سیال 126

5ـ7ـ رابطه اویلر براى حرکت در طول یک خط جریان 127

5ـ8ـ معادله برنولى 127

5ـ9ـ جریان سیال غیرقابل تراکم درون یک لوله 128

سوالهاى تکمیلى فصل پنجم 130

پاسخنامه سوالهاى تکمیلى فصل پنجم 132

فصل ششم: تحلیل ابعادى و تشابه 135

6ـ1ـ تحلیل ابعادى 135

6ـ2ـ بررسى پارامترهاى بدون بعد 136

6ـ3ـ تشابه 136

سوالهاى تکمیلى فصل ششم 137

پاسخنامه سوالهاى تکمیلى فصل ششم 137

 

بخش پنجم: کنترل فرآیندها

1ـ قضایاى مهم 139

انتقال تبدیل 139

انتقال تابع 139

2ـ تعاریف 141

2ـ1ـ تابع انتقال 141

2ـ2ـ دیاگرام جعبه اى 141

3ـ سیستم درجه اول 146

3ـ1ـ پاسخ سیستم درجه اول به انواع توابع محرک 146

3ـ2ـ خطى کردن 147

 

4ـ سیستم درجه دوم 150

4ـ1ـ سیستم غیرتداخلى (سیستم درجه اول متوالى) 150

4ـ2ـ سیستم تداخلى 151

4ـ3ـ پاسخ سیستم درجه دوم نسبت به توابع محرک ورودى 151

4ـ4ـ مفاهیم مهم در سیستمهاى درجه دوم 152

5ـ اجزاى یک سیستم کنترل 161

6ـ روشهاى کنترل سیستم 161

6ـ1ـ کنترل تناسبى 161

6ـ2ـ کنترل تناسبى انتگرالى (PI) 162

6ـ3ـ کنترل مشتقى تناسبى (PD) 162

6ـ4ـ مقایسه روشهاى کنترل 162

7ـ روشهاى محاسبه افت کنترل 163

8ـ تعیین پایدارى سیستم 166

8ـ1ـ آزمون Routh 166

8ـ2ـ روش مکان هندسى ریشه ها 168

8ـ3ـ پاسخ فرکانسى 168

8ـ4ـ معیار پایدارى نایکویست 170

 

بخش ششم: انتقال جرم و عملیات واحد

فصل اول : مقدمه 180

دسته بندى روشهاى انتقال جرم 180

1ـ تماس مستقیم دو فاز نامحلول در یکدیگر 180

2ـ جداسازى فازها با استفاده از غشاء 181

3ـ تماس مستقیم فازهاى محلول 182

4ـ استفاده از کشش سطحى 182

جداسازى به وسیله کف (Foam Seperation) 182

عملیات مستقیم و غیرمستقیم 182

عملیات پایا و ناپایا 183

نحوه تماس فازها 183

اصول طراحى 183

سوالهاى تکمیلى فصل اول 184

پاسخنامه سوالهاى تکمیلى فصل اول 184

فصل دوم : نفوذ مولکولى در سیالات 185

1ـ مکانیزمهاى انتقال جرم 185

2ـ تعریف و محاسبه شار انتقال جرم 186

 

3ـ قانون اول فیک (Fick¨s first law) 186

4ـ نکاتى چند در مورد ضریب نفوذ 186

5ـ قانون دوم فیک (Fick¨s second law) 186

6ـ معادلات نفوذ یک بعدى، پایدار و بدون واکنش شیمیایى در مختصات کارتزین، استوانه اى و کروى 187

7ـ نکاتى در مورد نفوذ و شار NA 187

8ـ استفاده از متوسط لگاریتمى غلظت در روابط 188

سوالهاى تکمیلى فصل دوم 189

پاسخنامه سوالهاى تکمیلى فصل دوم 191

فصل سوم : ضرایب انتقال جرم 192

1ـ ضرایب انتقال جرم 192

2ـ ضرایب انتقال جرم در نفوذ متقابل 192

3ـ رابطه میان ضرایب انتقال جرم 193

تئوریهاى انتقال جرم 193

1ـ تئورى لایه اى (فیلم) 193

2ـ تئورى رسوخ (Penetration) 193

3ـ تئورى نوشوندگى سطح (Surface Renewal) 193

4ـ تئورى اصلاحى دابینز 193

4ـ تشابهات انتقال جرم و حرارت 193

سوالهاى تکمیلى فصل سوم 196

پاسخنامه سوالهاى تکمیلى فصل سوم 198

فصل چهارم : انتقال جرم بین فازها 199

1ـ انتقال جرم محلى بین دو فاز 199

2ـ مقاومتهاى انتقال جرمى هر فاز 199

3ـ ضرائب محلى ـ حالت عمومى 200

4ـ فرایندهاى پایا با جریانهاى همسو «steady state cocurrent processes» 200

5ـ فرایندهاى مداوم با جریان هاى همسو 201

سوالهاى تکمیلى فصل چهارم 202

پاسخنامه سوالهاى تکمیلى فصل چهارم 203

فصل پنجم : دستگاههاى مربوط به عملیات تماس گاز ـ مایع 204

سوالهاى تکمیلى فصل پنجم 206

پاسخنامه سوالهاى تکمیلى فصل پنجم 208

فصل ششم : تقطیر 209

1ـ محلول هاى ایده ال 209

 

2ـ محلول هاى غیرایده ال 209

3ـ سیستم هاى آزئوتروپى 209

4ـ درجه آزادى در تقطیر 209

5ـ ضریب توزیع یک سازنده در دو فاز 210

6ـ ضریب فراریت نسبى (Relative volatility) 210

7ـ نقطه حباب (Bubble Point) 210

8ـ نقطه شبنم (dew Point) 210

9ـ تقطیر ناگهانى (Flash Distilation) 210

10ـ تقطیر دیفرانسیلى 211

11ـ تقطیر پیوسته (Continuous) 211

12ـ محاسبات به روش مک کیب و تیل 212

13ـ محاسبه Rmin 213

14ـ محاسبه Nmin 213

سوالهاى تکمیلى فصل ششم 214

پاسخنامه سوالهاى تکمیلى فصل ششم 215

فصل هفتم: عملیات استخراج 216

سوالهاى تکمیلى فصل هفتم 218

پاسخنامه سوالهاى تکمیلى فصل هفتم 218

فصل هشتم : جذب گاز 219

1ـ اثر دما و فشار بر عمل جذب و دفع گاز 219

2ـ ضریب جذب (A) 219

3ـ ارتفاع معادل با یک واحد تعادلى (HETP) 219

سوالهاى تکمیلى فصل هشتم 221

پاسخنامه سوالهاى تکمیلى فصل هشتم 221

فصل نهم: عملیات مرطوب سازى 222

1ـ رطوبت مطلق (Absolute Humidity) 222

2ـ رطوبت اشباع (Saturated Humidity) 222

3ـ رطوبت نسبى (Relative Humidity) 222

4ـ حجم مرطوب و گرماى نهان مرطوب (Humid Volume and Humid Heat) 223

5ـ دماى حباب مرطوب (weted Bulb Temperature) 223

Cooling Tower 224

سوالهاى تکمیلى فصل نهم 225

پاسخنامه سوالهاى تکمیلى فصل نهم 225

فصل دهم : تبخیر کننده ها 226

سوالهاى تکمیلى فصل دهم 228

 

پاسخنامه سوالهاى تکمیلى فصل دهم 228

فصل یازدهم : خشک کردن ـ جذب سطحى ـ کریستالیزاسیون 229

خشک کردن 229

1ـ رطوبت (moisture) و اقسام آن 229

2ـ تقسیم بندى خشک کن ها از حیث نوع خوراک 230

3ـ محاسبات خشک کن ها 230

عملیات جذب سطحى 230

گزینش پذیرى جاذب 230

معادله فرند لیچ 230

کریستالیزاسیون 230

روشهاى ایجاد فوق اشباعیت (انواع کریستالیزورها) 231

استخراج از جامدات 231

فیلتراسیون 232

سوالهاى تکمیلى فصل یازدهم 233

پاسخنامه سوالهاى تکمیلى فصل یازدهم 233

 

بخش هفتم: سینتیک وطراحى

راکتورهاى شیمیایى

فصل اول : مقدمه 234

معادلات سرعت 234

فصل دوم : بررسى سرعت واکنشها 235

واکنش منفرد 235

واکنش مرکب 235

واکنش ابتدایى 235

واکنش غیرابتدایى 235

واکنش آنزیمى 235

واکنشهاى غیرزنجیرى 236

واکنشهاى زنجیرى 236

سوالهاى تکمیلى فصل اول و دوم 238

پاسخنامه سوالهاى تکمیلى فصل اول و دوم 240

فصل سوم : راکتورهاى ناپیوسته 241

راکتور پیوسته 241

راکتور با حجم ثابت 241

راکتورهاى با فشار ثابت 244

سوالهاى تکمیلى فصل سوم 245

پاسخنامه سوالهاى تکمیلى فصل سوم 247

 

فصل چهارم : راکتورهاى منفرد کامل 249

راکتورCSTR (در حالت آدیاباتیک) 252

سوالهاى تکمیلى فصل چهارم 253

پاسخنامه سوالهاى تکمیلى فصل چهارم 255

فصل پنجم : طراحى راکتور براى واکنش هاى منفرد 257

بررسى واکنش منفرد در راکتور Batch 257

راکتورهاى دوره اى Recycle 260

سوالهاى تکمیلى فصل پنجم 261

پاسخنامه سوالهاى تکمیلى فصل پنجم 263

فصل ششم : طراحى راکتور براى واکنش هاى چندگانه 265

واکنشهاى موازى 265

واکنشهاى سرى ـ موازى 268

واکنشهاى گرمازاى آدیاباتیک 268

سوالهاى تکمیلى فصل ششم 269

پاسخنامه سوالهاى تکمیلى فصل ششم 272

 

بخش هشتم: ریاضیات (کاربردى ـ عددى)

فصل اول : تغییرات یک کمیت نسبت به زمان (انواع مشتقات نسبت به زمان) 275

تشابه معادلات انتقال جرم و حرارت و مومنتوم 276

سوالهاى تکمیلى فصل اول 277

پاسخنامه سوالهاى تکمیلى فصل اول 277

فصل دوم : معادلات دیفرانسیلى معمولى 278

روشهاى حل 278

1ـ روش جداسازى متغیرها (separation of variables) 278

2ـ معادلات کامل (Exact Equations) 278

3ـ روش فاکتور انتگرال (Integrating factor) 278

4ـ معادلات خطى (Linear Equations) 279

5ـ معادلات هموژن یا همگن 280

6ـ معادلات برنولى 280

7ـ معادلات دیفرانسیل خطى (linear Differential Equations) 281

8ـ روشهاى حل معادلات دیفرانسیل خطى با
ضرایب ثابت 281

روشهاى حل معادلات دیفرانسیل خطى با ضرایب متغیر 282

9ـ معادله کوشى یا اولر (Cauchy or Euler) 282

10ـ روش استفاده از سریهاى Frobenius 282

سوالهاى تکمیلى فصل دوم 284

پاسخنامه سوالهاى تکمیلى فصل دوم 286

فصل سوم: تبدیل لاپلاس 288

تبدیل لاپلاس تابع aF(t) 288

خاصیت خطى تبدیل لاپلاس 288

سوالهاى تکمیلى فصل سوم 292

پاسخنامه سوالهاى تکمیلى فصل سوم 292

فصل چهارم : سریهاى فوریه و توابع خاص 293

1ـ بسط تابع F(x) برحسب سرى فوریه 293

2ـ سریهاى فوریه براى توابع زوج و فرد 293

3ـ شرایط Dirichlet 294

4ـ تابع گاما (Gamma Function) 294

سوالهاى تکمیلى فصل چهارم 296

پاسخنامه سوالهاى تکمیلى فصل چهارم 297

فصل پنجم : توابع و معادلات بسل ولژاندر 298

1ـ توابع بسل 298

2ـ توابع لژاندر 299

سوالهاى تکمیلى فصل پنجم 301

پاسخنامه سوالهاى تکمیلى فصل پنجم 302

فصل ششم : تعامد و توابع متعامد 303

1ـ تعامد یا اورتو گونالیتى 303

2ـ معادلات مقدار اولیه (IVP) و مقدار مرزى (BVP) 305

سیستم هاى (Sturm-Liouville Systems) SL 305

3ـ تعامد توابع 307

سوالهاى تکمیلى فصل ششم 309

پاسخنامه سوالهاى تکمیلى فصل ششم 309

فصل هفتم: معادلات دیفرانسیل پاره اى 310

1ـ تعاریف 310

2ـ انواع شرایط مرزى 310

معادلات غیر همگن (Non - Homogenous B.C) 313

کاربرد روش لاپلاس در حل معادلات دیفرانسیل جزیى 315

سوالهاى تکمیلى فصل هفتم 318

پاسخنامه سوالهاى تکمیلى فصل هفتم 323

فصل هشتم : روش تیلور 329

روش اولر 329

روش برون یابى ریچاردسون خطا 329

روش فلبرگ براى معادلات با درجه پنجم 330

روش مرسون 330

روش اسکراتون 331

معادلات دیفرانسیل معمولى همزمان 331

روش اولر 331

رانج ـ کاتا مرتبه دوم 331

رانج ـ کاتا مرتبه چهارم 331

روش آدامز براى سه نقطه 332

روش آدامز براى چهار نقطه 332

1ـ روش چرخشى توماس Thomas 338

JaCobi Method 339

Gouss Seidel 340

Residual 340

مشتق گیرى و انتگرال گیرى عددى 342

انتگرال گیرى عددى 342

مشتق گیرى عددى 346

سوالهاى تکمیلى فصل هشتم 348

پاسخنامه سوالهاى تکمیلى فصل هشتم 354

 


افزودن پرسش جدید
با انتخاب دکمه "ثبت پرسش" موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در اعلام می‌کنم.
اطلاع به من در زمان : موجود شدن
0 سبد
بیشتر
دسته ها
جستجو
پروفایل
تماس
دسته بندی ها
محصولات
بسته آموزشی دکتری