در حال بارگزاری ...
افزودن به لیست علاقه مندی ها
مقایسه

مباحث اساسی جغرافیا

شناسه محصول:
شناسه محصول:
دسترسی: در انبار
3٬000٬000 ریال تخفیف
تعداد
امتیاز محصول
نقد و بررسی اجمالی
بیشتر

نویسنده:اسماعیل دلیرسال چاپ:1400سرفصل:جغرافیا و برنامه ریزی شهری - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - جغرافیای طبیعی و ...

محصولات مرتبط

  • نقد و بررسی
  • نظرات کاربران
  • پرسش و پاسخ
نقد و بررسی اجمالی
مباحث اساسی جغرافیا
نقد و بررسی
نویسنده:اسماعیل دلیر
سال چاپ:1400
سرفصل:جغرافیا و برنامه ریزی شهری - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - جغرافیای طبیعی و ...


ادامه مطلب
نقد و بررسی تخصصی

 

مباحث اساسی جغرافیا شامل
جغرافیا و برنامه ریزی شهری . جغرافیای شهری.جغرافیای روستایی و کوج نشینی.جغرافیای جمعیت.جغرافیا و برنامه ریزی ناحیه ایی و روستایی.آب و هواشناسی.مبانی جغرافیای طبیعی.منابع آب و خاک. هیدرولوژی و خاک ها.مبانی جغرافیای رئستایی.ژئومورفولوژی

فهرست مطالب

بخش اول: جغرافیاى جمعیت (مبانى).... 7

فصل اول: معانى و مفاهیم موضوع. 7

فصل دوم: تراکم و توزیع جغرافیاى جمعیت 9

فصل سوم: ساختار و تکامل جمعیت ها16

فصل چهارم: حرکات و جابجایى جمعیت ها.. 19

فصل پنجم: زاد و ولد؛ مرگ و میر؛ رشد طبیعى جمعیت. 21

تست هاى تکمیلى جغرافیاى جمعیت (مبانى و ایران).. 25

پاسخ‏نامه تست هاى تکمیلى جغرافیاى جمعیت (مبانى و ایران). 34

بخش دوم: داده هاى تحلیلى جمعیت ها. 39

بخش سوم: جغرافیاى جمعیت ایران.41

فصل اول: توزیع و تراکم جمعیت.41

فصل دوم: نسبت جنسى.. 43

فصل سوم.. 45

فصل چهارم: ساختمان شغلى. 47

فصل پنجم: روندهاى مهاجرت..49

فصل ششم: شهرنشینى... 51

بخش چهارم: جغرافیاى روستایى و رابطه شهر و روستا (مبانى و ایران).52

فصل دوم: روابط شهر و روستا.58

تست هاى تکمیلى جغرافیاى روستایى.78

پاسخ‏نامه تست هاى تکمیلى جغرافیاى روستایى82

بخش پنجم: جغرافیاى شهرى (مبانى و ایران).. 84

فصل اول: جغرافیاى شهرى و ابعاد اجتماعى و اقتصادى آن 84

فصل دوم: سیر تکوینى جغرافیاى شهرى.87

فصل سوم: شهر و مفاهیم شهرى. 89

فصل چهارم: زندگى شهرى در دوره هاى تاریخى.. 94

فصل پنجم: مادرشهرها. 96

فصل ششم: منطقه بندى و مورفولوژى شهرى.101

فصل هفتم: وابستگى هاى فضایى و روابط شهر و روستا. 103

فصل هشتم: سیستم هاى شهرى................................................................................................................................................... 110

فصل نهم: تمرکز زدایى و سیستم سکونتگاهى........................................................................................................................... 122

فصل دهم: ساخت اکولوژى شهر............................................................................................................................................... 125

فصل یازدهم: ساخت شهر......................................................................................................................................................... 126

فصل دوازدهم: طرح و برنامه ریزى شهرى.................................................................................................................................. 127

فصل سیزدهم: شهر و زمین هاى آن............................................................................................................................................ 128

فصل چهاردهم: جامعه شهرى.................................................................................................................................................... 130

فصل پانزدهم: خصیصه هاى شهرى در نواحى مختلف جغرافیایى............................................................................................... 131

فصل شانزدهم: چهره و بافت شهرهاى ایران.............................................................................................................................. 132

فصل هفدهم: تعاریف و دیدگاه هاى شهرى................................................................................................................................ 133

فصل هجدهم: بررسى شهر در محدوده طبیعى و ناحیه اى و موقع و مقر جغرافیاى شهرى........................................................... 134

فصل نوزدهم: طرح و نقشه و ساختار شهرى............................................................................................................................. 135

فصل بیستم: بافت اکولوژیکى شهر............................................................................................................................................ 136

فصل بیست و یکم: توسعه و واژه شناسى ارگانیسم شهرى.......................................................................................................... 137

فصل بیست و دوم: جمعیت شهرى............................................................................................................................................ 138

فصل بیست و سوم: نقش و عملکرد شهر................................................................................................................................... 139

فصل بیست و چهارم: متابولیسم شهرى...................................................................................................................................... 140

فصل بیست و پنجم: سیماى زندگى اجتماعى در شهر................................................................................................................ 141

فصل بیست و ششم: حد متناسب شهرى و تراکم آن.................................................................................................................. 142

فصل بیست و هفتم: شهر و ناحیه............................................................................................................................................... 143

فصل بیست و هشتم: شبکه شهرى............................................................................................................................................. 144

فصل بیست و نهم: سلسله مراتب شهرى.................................................................................................................................... 145

فصل سى ام: مورفولوژى شهرى................................................................................................................................................. 146

فصل سى و یکم: شهرنشینى در دوره هاى مختلف...................................................................................................................... 147

فصل سى و دوم: خصوصیات فضاى کالبدى، ساخت و بافت شهرهاى قدیم............................................................................. 148

فصل سى و سوم: جغرافیاى شهرى در ایران.............................................................................................................................. 149

بخش ششم: شهرنشینى معاصر در ایران...................................................................................................................................... 151

فصل اول: دوره اول شهرنشینى بطئى در ایران (شهرنشینى بطئى)............................................................................................... 151

فصل دوم: دوره دوم شهرنشینى در ایران (شهرنشینى سریع)...................................................................................................... 152

بخش هفتم: مبانى برنامه ریزى شهرى.......................................................................................................................................... 153

فصل اول: مفهوم شهر و شهرسازى............................................................................................................................................ 153

فصل دوم: تحولات شهرنشینى................................................................................................................................................... 154

فصل سوم: برنامه ریزى و انواع آن.............................................................................................................................................. 155

فصل چهارم: مطالعه کاربرى زمین............................................................................................................................................. 157

بخش هشتم: مبانى مضمونى برنامه ریزى منطقه اى....................................................................................................................... 160

فصل اول: برنامه ریزى................................................................................................................................................................ 160

فصل دوم: مناطق جغرافیایى و منطقه گرایى............................................................................................................................... 161

فصل سوم: نظریه هاى مکانى...................................................................................................................................................... 162

فصل چهارم: برنامه ریزى فضایى................................................................................................................................................ 163

فصل پنجم: برنامه ریزى به اعتبار وسعت و سطوح..................................................................................................................... 164

فصل ششم: برنامه ریزى به اعتبار پوشش جغرافیایى و هدف...................................................................................................... 165

فصل هفتم: آمایش سرزمینى...................................................................................................................................................... 167

فصل هشتم: برنامه ریزى منطقه در ایران...................................................................................................................................... 168

بخش نهم: ژئومورفولوژى.......................................................................................................................................................... 170

فصل اول: سیستم فرسایش........................................................................................................................................................ 170

فصل دوم: سیستم فرسایش آب هاى جارى................................................................................................................................. 171

فصل سوم: سیستم فرسایش بادى............................................................................................................................................... 173

فصل چهارم: سیستم فرسایش کارستى....................................................................................................................................... 175

فصل پنجم: سیستم فرسایش یخچالى......................................................................................................................................... 176

فصل ششم: سیستم فرسایش ساحلى.......................................................................................................................................... 179

فصل هفتم: سیستم فرسایش دامنه اى و دره اى............................................................................................................................ 180

فصل هشتم: سیستم فرسایش آتشفشانى..................................................................................................................................... 182

فصل نهم: سیستم فرسایش جنگلى............................................................................................................................................. 183

فصل دهم: سیستم فرسایش آنترپوژنى........................................................................................................................................ 184

فصل یازدهم: ژئومورفولوژى ایران............................................................................................................................................ 185

تست هاى تکمیلى ژئومورفولوژى............................................................................................................................................... 188

پاسخ‏نامه تست هاى تکمیلى ژئومورفولوژى................................................................................................................................ 193

بخش دهم: جغرافیاى زیستى...................................................................................................................................................... 195

فصل اول: مقدمه........................................................................................................................................................................ 195

فصل دوم: تاریخ گذشته زمین................................................................................................................................................... 196

فصل سوم: آب و هواى دیرینه................................................................................................................................................... 198

فصل چهارم: سنگواره شدن....................................................................................................................................................... 201

فصل پنجم: شرایط زیستن......................................................................................................................................................... 202

فصل ششم: توالى محیط شناسى (Ecological succession)............................................................................................... 204

فصل هفتم: محیط طبیعى (اکوسیستم)........................................................................................................................................ 205

فصل هشتم: محیط هاى مختلف زندگى موجودات...................................................................................................................... 207

فصل نهم: جغرافیاى زیستى معاصر............................................................................................................................................ 208

تست هاى تکمیلى جغرافیاى زیستى........................................................................................................................................... 214

پاسخ‏نامه تست هاى تکمیلى جغرافیاى زیستى............................................................................................................................ 216

بخش یازدهم: آب و هواشناسى (مبانى و ایران)......................................................................................................................... 217

فصل اول: مفهوم هواشناسى و آب و هواشناسى........................................................................................................................ 217

فصل دوم: سیر تحولات تاریخى آب و هواشناسى..................................................................................................................... 218

فصل سوم: انواع آب و هواشناسى............................................................................................................................................. 219

فصل چهارم: تیپ هاى آب و هوایى........................................................................................................................................... 221

فصل پنجم: ترکیبات اتمسفر...................................................................................................................................................... 222

فصل ششم: لایه هاى اتمسفر...................................................................................................................................................... 223

فصل هفتم: تابش خورشیدى...................................................................................................................................................... 225

فصل هشتم: عناصر اقلیمى......................................................................................................................................................... 227

فصل نهم: سیستم هاى سینوپتیک جوّ.......................................................................................................................................... 234

فصل دهم: طبقه بندى اقلیم هاى جهان......................................................................................................................................... 236

فصل یازدهم: سیرتحولات اقلیم در دوران هاى گذشته زمین....................................................................................................... 238

فصل دوازدهم: آب و هواشناسى ایران....................................................................................................................................... 239

تست هاى تکمیلى آب و هواشناسى........................................................................................................................................... 243

پاسخ‏نامه تست هاى تکمیلى آب و هواشناسى............................................................................................................................ 253

بخش دوازدهم: هیدرولوژى خاک شناسى (مبانى و ایران)........................................................................................................... 257

فصل اول: مفهوم خاک.............................................................................................................................................................. 257

فصل دوم: گروه هاى سه گانه خاک............................................................................................................................................ 258

فصل سوم: تکامل خاک............................................................................................................................................................. 259

فصل چهارم: ساختمان خاک..................................................................................................................................................... 260

فصل پنجم: انواع تیپ خاک...................................................................................................................................................... 261

فصل ششم: رده بندى خاک........................................................................................................................................................ 264

فصل هفتم: رژیم آبى خاک........................................................................................................................................................ 265

فصل هشتم: فرسایش خاک........................................................................................................................................................ 266

فصل نهم: هوموس خاک........................................................................................................................................................... 267

فصل دهم: موجودات زنده خاک............................................................................................................................................... 268

فصل یازدهم: اصلاح خاک........................................................................................................................................................ 269

فصل دوازدهم: بارش و تبخیر.................................................................................................................................................... 270

فصل سیزدهم: فرایند پس از بارش............................................................................................................................................ 271

تست هاى تکمیلى هیدرولوژى و خاک شناسى............................................................................................................................ 274

پاسخ‏نامه تست هاى تکمیلى هیدرولوژى و خاک شناسى............................................................................................................. 283

  •  

محصولات مشابه خریداری شده

افزودن پرسش جدید
با انتخاب دکمه "ثبت پرسش" موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در اعلام می‌کنم.
اطلاع به من در زمان : موجود شدن
0 سبد
بیشتر
دسته ها
جستجو
پروفایل
تماس
دسته بندی ها
محصولات
بسته آموزشی دکتری